Careers

05 System Engineer (Fintech)

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

20 iOS Developer cho Super App về tài chính số 1 tại Singapore (Signing bonus 1 tháng lương)

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

20 Android Developer cho Super App về tài chính số 1 tại Singapore (Signing bonus 1 tháng lương)

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

Business Analyst (IT)

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

GOLANG DEVELOPER (LÀM CÁC DỰ ÁN BLOCKCHAIN)

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

IT COMTOR định hướng BrSE - ONSITE TẠI NHẬT

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

Senior General Accountant

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

Business Development Executive

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

Python Developer

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

Blockchain Developer

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

Process Quality Assurance (Software)

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

Test Lead

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

05 C#/.NET Developer cho dự án lớn về Stock Exchange của Singapore

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

QA/ Tester

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

Fresher Java Developer (Tiếng Anh giao tiếp)

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job

Front-End Developer (Làm các dự án Blockchain)

30 January 2023
5th floor, PVI Tower, No. 1 Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Full time
Apply for job