TDT asia

Core Values

A – Accompany (Đồng hành)

"A" expresses an organization that always accompanies the development of its members. More crucially, we are in this together with sympathy, understanding and solidarity.

 

"A" trong “accompany” thể hiện một tổ chức luôn đồng hành cùng sự phát triển của các thành viên. Điều quan trọng hơn, chúng tôi cùng nhau thực hiện điều này với sự thông cảm, thấu hiểu và đoàn kết.

 
TDT asia
S – Sincerity (Chân thành)

"S" in Asia stands for something we believe "cannot be bought or measured with money" (DOUGLAS ADAMS). It is one of the key to the success in workplace. Without a doubt, we desire people who speak with honesty, think with sincerity and act with integrity.

 

"S" trong Asia là viết tắt của một thứ mà chúng tôi tin rằng "không thể mua hoặc đo được bằng tiền" (DOUGLAS ADAMS). Đó là một trong những chìa khóa thành công ở nơi làm việc. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi mong muốn những con người trung thực, suy nghĩ chân thành và hành động chính trực.

TDT asia
I – Integrity (Chính trực)

"The quality of being honest and having strong moral principles; moral uprightness." "I" in integrity has always been the motto of all the actions. It has always been the guideline being applied at TDT.

 

"Phẩm chất trung thực và có đạo đức vững vàng, ngay thẳng." "I" trong "integrity" luôn là phương châm của mọi hành động. Đó là kim chỉ nam được áp dụng tại TDT.

 

 
TDT asia
A – Action (Hành động)

“A” stands for the actions we make might not remain true or appropriate 6 months from now and we might need to alter later. But the most important thing is still to have Action. An organization can only grow if we always act and are not afraid of taking the wrong step.

 

“A” là viết tắt của hành động, những hành động chúng tôi thực hiện có thể không còn đúng hoặc không phù hợp sau 6 tháng kể từ bây giờ và có thể cần phải thay đổi sau đó. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải có Hành động. Một tổ chức chỉ có thể phát triển nếu chúng ta luôn hành động và không sợ đi sai bước.